Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ruszamy z nową promocją dla nauczycieli muzyki!!
Pierwsze 50 osób, które założy KONTO DARMOWE otrzyma do przetestowania KONTO PREMIUM 6 bezpłatnie! Konto jest ważne przez 6 miesięcy. Promocja jest ważna do końca września 2020 roku.

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Nauczyciele Muzyki (www.nauczyciele-muzyki.pl) w tym świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników;

2) Administratorem Serwisu jest firma Enem Music Anna Ostachowska, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą pod adresem: Omsundveien 16, 6521 Frei, Norwegia, wpisana do rejestru pod nr (Organisasjonsnummer): 916 615 779. Kontakt z Administratorem zapewniony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@nauczyciele-muzyki.pl;

3) Serwis Nauczyciele Muzyki jest serwisem ogłoszeniowym związanym z tematyką edukacji muzycznej;

4) Wszelkie części serwisu Nauczyciele Muzyki takie jak elementy graficzne oraz rozwiązania techniczne służące jego prawidłowemu działaniu, które nie należą do jego Użytkowników, są własnością Administratora serwisu Nauczyciele Muzyki i objęte są ochroną z tytułu praw autorskich przysługujących Administratorowi. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie treści, o których mowa powyżej bez zgody Administratora jest zabronione.

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Administrator - właściciel Serwisu tj. Enem Music Anna Ostachowska;
2) Dane - wszelkie dane informatyczne (pliki tekstowe, graficzne, multimedialne, dźwiękowe oraz zdjęcia itp.);
3) Konsument - użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Konto – oznacza Konto Darmowe, Konto Premium 6 oraz Konto Premium 12;
5) Konto Darmowe - usługa bezpłatna umożliwiająca rejestrację konta w Serwisie i umieszczenie w Serwisie ogłoszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego stanowiącego ofertę wykonania oznaczonej czynności na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
6) Konto Premium 6 - usługa płatna umożliwiająca rejestrację konta w Serwisie i umieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego na okres 6 miesięcy stanowiącego ofertę wykonania oznaczonej czynności na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
7) Konto Premium 12 - usługa płatna umożliwiająca rejestrację konta w Serwisie i umieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego na okres 12 miesięcy stanowiącego ofertę wykonania oznaczonej czynności na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
8) Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie dodawane przez Użytkownika Zarejestrowanego w ramach Konta Darmowego, Konta Premium 6 oraz Konta Premium 12;
9) Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
10) Serwis - usługi elektroniczne świadczone przez Administratora pod adresem: www.nauczyciele-muzyki.pl;
11) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą Użytkownikiem Niezarejestrowanym lub Użytkownikiem Zarejestrowanym;
12) Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik korzystający z Serwisu bez rejestracji Konta;
13) Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował Konto w Serwisie.

3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu przez Użytkowników jest połączenie z siecią internetową za pośrednictwem powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU, ZAWARCIE UMOWY, ODPŁATNOŚĆ

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości postanowień oraz akceptacją Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień Regulaminu jest zobowiązany zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2. Użytkownik może zarejestrować Konto w Serwisie podając swoje dane, login (adres e-mail), hasło dostępowe oraz dodając Ogłoszenie.

3. Użytkownik Niezarejestrowany może korzystać z Serwisu poprzez:
a) przeglądanie Serwisu i korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń oraz ogłoszeń zamieszczonych w zakładkach Serwisu: Warsztaty i kursy, Konkursy oraz Praca dla nauczycieli muzyki;
b) przesyłanie do Administratora za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie w celu opublikowania ogłoszenia w zakładkach Serwisu: Warsztaty i kursy, Konkursy oraz Praca dla nauczycieli muzyki na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z Serwisu w sposób opisany w pkt. 3 oraz uzyskuje dodatkowo możliwość zamieszczania Ogłoszeń na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz otrzymywania od Administratora informacji handlowych w tym newslettera, pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody na ich otrzymywanie.

5. Użytkownik jest zobowiązany podać Administratorowi prawidłowy adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zawarcia umowy.

6. Umowa między Administratorem, a Użytkownikiem dla:
a) Konta Darmowego jest zawierana po rejestracji Konta w Serwisie na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
b) Konta Premium 6 i Konta Premium 12 jest zawierana po rejestracji Konta w Serwisie i dokonaniu płatności na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
c) ogłoszenia w zakładkach Serwisu: Warsztaty i kursy, Konkursy oraz Praca dla nauczycieli muzyki jest zawierana po uprzedniej weryfikacji przez Administratora przesłanej przez Użytkownika treści ogłoszenia w chwili potwierdzenia przez Administratora umieszczenia ogłoszenia w Serwisie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
d) usługi obejmującej otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w tym newslettera, jest zawierana w chwili wyrażenia przez Użytkownika Zarejestrowanego zgody na jej otrzymywanie

7. Umowa między Administratorem a Użytkownikiem dla:
a) Konta Darmowego jest zawierana na czas nieokreślony, przy czym Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany potwierdzić chęć używania Konta Darmowego przed upływem każdego roku w terminie 14 dni od otrzymania informacji od Administratora na podany adres poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia woli używania Konta Darmowego przez Użytkownika Zarejestrowanego w kolejnym roku będzie skutkował jego usunięciem z Serwisu;
b) Konta Premium 6 jest zawierana na okres 6 miesięcy;
c) Konta Premium 12 jest zawierana na okres 12 miesięcy;
d) ogłoszenia w zakładkach Serwisu: Warsztaty i kursy, Konkursy oraz Praca dla nauczycieli muzyki jest zawierana na czas określony wskazany w formularzu, o którym mowa w pkt. 3 lit. b;
e) usługi obejmującej otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera, jest zawierana do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

8. Użytkownikowi oraz Administratorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony bez zachowania terminu wypowiedzenia.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy dla:
a) Konta Premium 6 i Konta Premium 12 oraz
b) ogłoszenia w zakładkach Serwisu: Warsztaty i kursy, Konkursy oraz Praca dla nauczycieli muzyki z zachowaniem 14 dni wypowiedzenia.

10. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 5 Regulaminu. Dla zachowania terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Administrator umożliwia złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą Serwisu oraz przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

11. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oraz rejestracja Konta Darmowego w Serwisie są nieodpłatne z zastrzeżeniem pkt. 12.

12. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego polegające na zarejestrowaniu Konta Premium 6 lub Konta Premium 12 i umieszczeniu Ogłoszenia, jest płatne na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Płatność za Konto Premium 6 i Konto Premium 12 jest dokonywana z góry za pośrednictwem operatora płatności. Dokonanie płatności przez Użytkownika Zarejestrowanego może wymagać uprzedniej akceptacji regulaminu płatności danego operatora płatności.

13. W przypadku:
1) odstąpienia przez Użytkownika Zarejestrowanego będącego Konsumentem od umowy, o którym mowa w pkt. 10 dla Konta Premium 6 lub Konta Premium 12, zwrot wpłaconej kwoty zostanie dokonany nie później niż w terminie 14 dni;
2) rozwiązania przez Użytkownika Zarejestrowanego umowy dla Konta Premium 6 lub Konta Premium 12, Administrator dokona zwrotu części dokonanej przez Użytkownika Zarejestrowanego płatności w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania umowy w terminie 14 dni.

14.Usunięcie Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Administratora, jest równoznaczne z rozwiązaniem umów zawartych:
1) na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia;
2) na czas określony z zachowaniem terminu wypowiedzenia przewidzianym w Regulaminie.

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU DLA UŻYTKOWNIKÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Użytkownikowi, będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w razie:
a) gdy Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) gdy umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy;
c) wystąpienia jakiegokolwiek z pozostałych przypadków, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Administratorowi przysługuje prawo żądania od Użytkownika wyrażenia zgody na świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1, przed upływem okresu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 10.

3. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw Użytkowników będących Konsumentami wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno Konto, w ramach którego może zamieścić maksymalnie jedno Ogłoszenie (jako nauczyciel lub akompaniator, albo jako nauczyciel i akompaniator).

2. Użytkownik może:
a) nie dokonując rejestracji Konta przesyłać do Administratora dane i informacje za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, w celu zamieszczenia przez Administratora ogłoszenia w zakładkach Serwisu: Warsztaty i kursy, Konkursy oraz Praca dla nauczycieli muzyki, a dodatkowo
b) rejestrując Konto zamieścić w Serwisie ogłoszenie darmowe w ramach Konta Darmowego, a po dokonaniu płatności zamieścić ogłoszenie płatne w ramach Konta Premium 6 lub Konta Premium 12.

3. Użytkownik przy rejestracji Konta, przesyłaniu danych lub informacji w Serwisie, w tym do Administratora lub w innych przypadkach korzystania z funkcji Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
a) jest obowiązany podawać informacje lub przesyłać dane zgodne z prawdą i aktualne, a w przypadku ich zmiany jest obowiązany poinformować niezwłocznie Administratora o takiej zmianie;
b) ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność podanych informacji lub przesyłanych danych zamieszczonych w Serwisie;
c) nie może przesyłać lub zamieszczać jakichkolwiek danych lub informacji w Serwisie do których nie posiada praw, w tym praw autorskich, a jednocześnie Użytkownik oświadcza, że posiada pełne i nieograniczone prawa, w tym prawa autorskie do przesyłanych lub zamieszczanych w Serwisie danych lub informacji;
d) udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania przesłanych Administratorowi lub zamieszczonych w Serwisie danych lub informacji będących utworami w rozumieniu przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych, obejmującej prawo do ich modyfikowania i publikacji w Serwisie oraz poza nim, w dowolnej formie i w dowolny sposób;
e) nie może naruszać praw, w tym dóbr osobistych innych Użytkowników, Administratora lub osób trzecich oraz nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz jest zobowiązany korzystać z Serwisu wyłącznie w celu, dla którego został stworzony;
f) nie może przesyłać lub zamieszczać jakichkolwiek danych lub informacji w Serwisie o charakterze erotycznym lub pornograficznym, naruszających normy moralne, obrazujących lub pochwalających przemoc lub dyskryminację ( religijną, rasową itp.), jak również przesyłać spamu i niezamówionej informacji handlowej;
g) może korzystać wyłącznie z własnego Konta oraz ponosi odpowiedzialność za przesyłane lub zamieszczane w Serwisie dane lub informacje;
h) w chwili przesłania opinii lub propozycji dotyczących Serwisu, udziela Administratorowi zezwolenia na ich bezpłatne wykorzystanie.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administratorowi przysługuje prawo:
a) modyfikowania, w tym skracania przesyłanych przez Użytkowników danych i informacji w celu zamieszczenia ogłoszenia w zakładkach Serwisu: Warsztaty i kursy, Konkursy oraz Praca dla nauczycieli muzyki, przesyłając jednocześnie Użytkownikowi informację o dokonaniu modyfikacji;
b) usuwania z Serwisu danych i informacji przekazanych lub umieszczonych przez Użytkownika, które naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, łamią normy moralne lub etyczne, informując o tym jednocześnie (o ile to możliwe) Użytkownika;
c) usunięcia Konta, w razie wystąpienia naruszeń przez Użytkownika postanowień Regulaminu, biorąc pod uwagę jego rozmiary i możliwe skutki naruszeń. W razie usunięcia Konta, Administrator dokona zwrotu wpłaconej przez Użytkownika Zarejestrowanego kwoty w wysokości i na zasadach określonych w ust. 4 pkt 13 ppkt 2;
d) czasowego wyłączenia lub ograniczenia działania Serwisu w razie wystąpienia jego awarii lub w celu polepszenia działania, w tym dodania nowych funkcji.

2. Administrator zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby Serwis działał płynnie i bez zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione działania osób trzecich, mające wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wszelkich ogłoszeń, informacji i danych przesłanych lub zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, ani nie weryfikuje ich zgodności, czy też autentyczności.

8. REKLAMACJE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia Administratorowi reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z Regulaminu lub nieprawidłowego działania Serwisu. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Użytkownika przez Administratora oraz wskazywać przedmiot reklamacji.

2. Użytkownik może złożyć reklamację, kierując ją na adres poczty elektronicznej: info@nauczyciele-muzyki.pl.

3. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie do 30 dni od ich złożenia.

4. Niezależnie od powyższego, konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Konsument może zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach. Ponadto Konsument ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Serwisu to: info@nauczyciele-muzyki.pl.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw Użytkowników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Administrator będzie przekazywał informacje o dokonaniu zmian poprzez umieszczenie ich w Serwisie lub na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.

 

Pliki do pobrania

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.