www.nauczyciele-muzyki.pl - Twój serwis ogłoszeniowy związany z edukacją muzyczną.

Regulamin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Nauczyciele Muzyki (www.nauczyciele-muzyki.pl) w tym świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników;

2. Administratorem Serwisu jest firma Enem Music Anna Ostachowska, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą pod adresem: Kvalvågdalen 25, 6525 Frei, Norwegia, wpisana do rejestru pod nr (Organisasjonsnummer): 916 615 779. Kontakt z Administratorem zapewniony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@nauczyciele-muzyki.pl;

3. Serwis Nauczyciele Muzyki jest serwisem ogłoszeniowym związanym z tematyką edukacji muzycznej;

4. Wszelkie części serwisu Nauczyciele Muzyki takie jak elementy graficzne oraz rozwiązania techniczne służące jego prawidłowemu działaniu, które nie należą do jego Użytkowników, są własnością Administratora serwisu Nauczyciele Muzyki i objęte są ochroną z tytułu praw autorskich przysługujących Administratorowi. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie treści, o których mowa powyżej bez zgody Administratora jest zabronione.

2. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Administrator - właściciel Serwisu tj. Enem Music Anna Ostachowska;

b) Dane - wszelkie dane informatyczne, w szczególności; pliki tekstowe, graficzne, multimedialne, dźwiękowe oraz zdjęcia itp;

c) Konsument - użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Konsument - Przedsiębiorca –użytkownik będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

e) Profil Nauczyciela Muzyki/Profil - usługa bezpłatna polegająca na rejestracji w Serwisie, dzięki czemu Użytkownik ma możliwość zaprezentowania na łamach Serwisu informacji o sobie dokładnie opisanych w ust. 4 pkt 5 i pkt 6 oraz  umieszczenie w nim Ogłoszeń;

f) Ogłoszenie - oznacza informacje o tematyce edukacji muzycznej dotyczące warsztatów, konkursów i ofert pracy dla nauczycieli,   dodawane przez użytkownika w odpowiadającym im  tematycznie  zakładkach  Serwisu, po wcześniejszej weryfikacji przez Administratora;

g) Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

h) Serwis - usługi elektroniczne świadczone przez Administratora pod adresem: www.nauczyciele-muzyki.pl, szczegółowo opisane w ust.4;

i) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;

3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu przez Użytkowników jest połączenie z siecią internetową za pośrednictwem powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I ZAWARCIE UMOWY

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości postanowień oraz akceptacją Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień Regulaminu jest zobowiązany zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oraz rejestracja Profilu Nauczyciela Muzyki w Serwisie są nieodpłatne.

3. Każdy Użytkownik może korzystać z Serwisu poprzez:
a) przeglądanie Serwisu, w tym Profili Nauczycieli Muzyki i korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń;
b) przesyłanie Administratorowi, za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie, Ogłoszenia w celu opublikowania go w Serwisie.
c) nieodpłatne otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym newslettera o tematyce związanej z Serwisem, pod warunkiem podania swojego adresu e-mail w tym celu.

4. Użytkownik może zarejestrować Profil Nauczyciela Muzyki w Serwisie ustalając swój login (adres e-mail) oraz hasło dostępu, a także podając swoje dane.

5. Przy zakładaniu Profilu Nauczyciela Muzyki, Użytkownik podaje obligatoryjnie takie dane jak:

a) Imię i nazwisko

b) Pełniona funkcja (nauczyciel/ akompaniator/ nauczyciel i akompaniator)

c) Rodzaj muzyki

d) Instrument

e) Teoria

f) Poziom nauczania

g) Lokalizacja (miasto i ulica)

h) Mapa z zaznaczoną lokalizacją

6. Zakładając Profil Nauczyciela Muzyki, Użytkownik może dodatkowo podać takie dane, jak:

a) Biografię/ CV

b) Multimedia w tym linki w serwisie You Tube

c) Galerię zdjęć w tym zdjęcie profilowe

d) Referencje

7. Użytkownik posiadający Profil, może korzystać z Serwisu w sposób opisany w pkt. 3 powyżej oraz uzyskuje dodatkowo możliwość prezentacji swojej osoby w ramach Profilu oraz zamieszczania Ogłoszeń.

8. Umowa między Administratorem, a Użytkownikiem w przypadku :

a) usługi Profilu Nauczyciela Muzyki, jest zawierana po rejestracji Profilu w Serwisie

b) usługi dodawania Ogłoszenia, przy użyciu formularza kontaktowego, jest zawierana po uprzedniej weryfikacji przez Administratora przesłanej przez Użytkownika treści ogłoszenia w chwili potwierdzenia przez Administratora umieszczenia ogłoszenia w Serwisie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;

c) usługi obejmującej otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w tym newslettera, jest zawierana w chwili wyrażenia przez Użytkownika Zarejestrowanego zgody na jej otrzymywanie przez podanie w tym celu swojego adresu e-mail.

9. Umowa między Administratorem a Użytkownikiem dla:

a) Profilu Nauczyciela Muzyki jest zawierana na czas nieoznaczony,

b) publikacji Ogłoszenia jest zawierana na czas oznaczony wskazany w pkt 12 poniżej;

c)  usługi obejmującej otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera, jest zawierana do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

10. Użytkownikowi korzystającemu z Profilu w każdym czasie przysługuje prawo rozwiązania umowy zawartej na czas nieoznaczony bez zachowania terminu wypowiedzenia.

11. Usunięcie Profilu przez Użytkownika, jest równoznaczne z rozwiązaniem zawartej umowy  na czas nieoznaczony bez zachowania okresu wypowiedzenia.

12. Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, a także przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego przez Użytkownika zgodnie z pkt. 3 lit. b, usuwane będą przez Administratora automatycznie po upływie 14 dni od:

a) daty zakończenia Warsztatów i kursów lub daty rozpoczęcia Warsztatów i kursów, jeśli są one jednodniowe i nie podano daty ich zakończenia,

b) daty zakończenia konkursów lub daty rozpoczęcia konkursów, jeśli są one jednodniowe i nie podano daty ich zakończenia,

c) terminu wyznaczonego na składanie podań o pracę dla nauczycieli muzyki w zakładce „Praca dla nauczyciela.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą- Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia.

2. Dla zachowania terminu niezbędne jest wysłanie do Administratora oświadczenia przed jego upływem.

3. Administrator umożliwia złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem dostępnego formularza, wysłania wiadomości na adres e-mail: info@nauczyciele-muzyki.pl lub przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Administrator niezwłocznie zablokuje możliwość korzystania z Profilu.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie jeden Profil Nauczyciela Muzyki, (jako nauczyciel lub akompaniator, albo jako nauczyciel i akompaniator).

2. Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia w Serwisie. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie ogłoszeń niezwiązanych z tematem edukacji muzycznej. W przypadku umieszczenia takiego Ogłoszenia przez Użytkownika, będzie ono natychmiast, bez wcześniejszego uprzedzenia, usuwane przez Administratora.

3. Użytkownik posiadający Profil, wypełniający formularz celem zamieszczenia Ogłoszenia, a także zamawiający newsletter jest zobowiązany podać Administratorowi prawidłowy adres poczty elektronicznej.

4. Użytkownik przy rejestracji Profilu Nauczyciela Muzyki, przesyłaniu danych lub informacji w Serwisie, w tym do Administratora lub w innych przypadkach korzystania z funkcji Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
a) jest obowiązany podawać informacje lub przesyłać dane zgodne z prawdą i aktualne, a w przypadku ich zmiany jest obowiązany poinformować niezwłocznie Administratora o takiej zmianie;
b) ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność podanych informacji lub przesyłanych danych zamieszczonych w Serwisie;
c) nie może przesyłać lub zamieszczać jakichkolwiek danych lub informacji w Serwisie do których nie posiada praw, w tym praw autorskich,      a jednocześnie Użytkownik oświadcza, że posiada pełne i nieograniczone prawa, w tym prawa autorskie do przesyłanych            lub zamieszczanych w Serwisie danych lub informacji;
d) udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania przesłanych Administratorowi lub zamieszczonych w Serwisie danych lub informacji będących utworami w rozumieniu przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych, obejmującej prawo do ich modyfikowania i publikacji w Serwisie oraz poza nim, w dowolnej formie i w dowolny sposób;
e) nie może naruszać praw, w tym dóbr osobistych innych Użytkowników, Administratora lub osób trzecich oraz nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz jest zobowiązany korzystać z Serwisu wyłącznie w celu, dla którego został stworzony;
f) nie może przesyłać lub zamieszczać jakichkolwiek danych lub informacji w Serwisie o charakterze erotycznym lub pornograficznym, naruszających normy moralne, obrazujących lub pochwalających przemoc lub dyskryminację ( religijną, rasową itp.), jak również przesyłać spamu i niezamówionej informacji handlowej;
g) może korzystać wyłącznie z własnego Profilu oraz ponosi odpowiedzialność za przesyłane lub zamieszczane w Serwisie dane lub informacje;
h) w chwili przesłania opinii lub propozycji dotyczących Serwisu, udziela Administratorowi zezwolenia na ich bezpłatne wykorzystanie.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administratorowi przysługuje prawo:
a) modyfikowania, w tym skracania przesyłanych przez Użytkowników danych i informacji w celu zamieszczenia Ogłoszenia, przesyłając jednocześnie Użytkownikowi informację o dokonaniu modyfikacji;
b) usuwania z Serwisu danych i informacji przekazanych lub umieszczonych przez Użytkownika, które naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, łamią normy moralne lub etyczne, informując o tym jednocześnie (o ile to możliwe) Użytkownika;
c) usunięcia Profilu Nauczyciela Muzyki, w razie wystąpienia naruszeń przez Użytkownika postanowień Regulaminu, biorąc pod uwagę jego rozmiary i możliwe skutki naruszeń;
d) czasowego wyłączenia lub ograniczenia działania Serwisu w razie wystąpienia jego awarii lub w celu polepszenia działania, w tym dodania nowych funkcji.

2. Administrator zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby Serwis działał płynnie i bez zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione działania osób trzecich, mające wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wszelkich ogłoszeń, informacji i danych przesłanych lub zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, ani nie weryfikuje ich zgodności, czy też autentyczności.

8. REKLAMACJE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia Administratorowi reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z Regulaminu lub nieprawidłowego działania Serwisu. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Użytkownika przez Administratora oraz wskazywać przedmiot reklamacji.

2. Użytkownik może złożyć reklamację, kierując ją na adres poczty elektronicznej: info@nauczyciele-muzyki.pl.

3. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie do 30 dni od ich złożenia.

4. Niezależnie od powyższego, Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Konsument może zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach. Ponadto Konsument ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Serwisu to: info@nauczyciele-muzyki.pl.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw Użytkowników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian obowiązujących przepisów, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Administrator będzie przekazywał informacje o dokonaniu zmian z min. 14 dniowym wyprzedzenia poprzez umieszczenie ich w Serwisie lub na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.

4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a w przypadku Użytkownika posiadającego Profil, powinien wypowiedzieć umowę wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres info@nauczyciele-muzyki.pl.

5. Regulamin jest na stałe dostępny nieodpłatnie na stronie https://nauczyciele-muzyki.pl/ w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

6. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres: info@nauczyciele-muzyki.pl.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

8. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu, rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.